ورزش شیزوفرنی اسکیزوفرنی

ارتباط ورزش در نوجوانی با کاهش ریسک شیزوفرنی در سنین بالا

ارتباط ورزش در نوجوانی با کاهش ریسک شیزوفرنی در سنین بالا

محققان دریافتند ورزش با شدت کم در دوره نوجوانی با بهبود عملکرد روانی مرتبط بوده و دارای تاثیر حفاظتی در مقابل علائم شیزوفرنی است.