وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیمارستان تجهیزات پزشکی

تجهیزساختمان جدیدبیمارستان رازی با کمک هیات امنای صرفه جویی ارزی

تجهیزساختمان جدیدبیمارستان رازی با کمک هیات امنای صرفه جویی ارزی

ساختمان جدید بیمارستان رازی با کمک هیأت امنای صرفه جویی ارزی به منظور تسریع در ارائه خدمات به بیماران تجهیز و راه اندازی شد.