وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تجهیزات پزشکی مهدی یوسفی

تهیه بیش از ۱۶ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی طی ۶ ماه اول سال

تهیه بیش از ۱۶ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی طی ۶ ماه اول سال

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از تهیه بیش از ۱۶ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی طی ۶ ماه اول امسال خبر داد.