وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طاهر موهبتی بیمه

خط بطلان مجلس بر قوانین مبهم حوزه سلامت

خط بطلان مجلس بر قوانین مبهم حوزه سلامت

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه حدود ۱۹ درصد قوانین مربوط به حوزه سلامت است و ۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بود،گفت:مجلس بر تمام برداشت‌هایی که از قوانین مبهم سلامت وجود داشت خط بطلان کشید.