وزیر امور خارجه

وزارت خارجه توسعه‌گرا باید یک دستگاه سیاسی -اقتصادی باشد
ظریف:‌

وزارت خارجه توسعه‌گرا باید یک دستگاه سیاسی -اقتصادی باشد

وزیر امور خارجه بر تقویت نگرش اقتصادمحور در بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارت امور خارجه تاکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه توسعه گرا، باید یک دستگاه سیاسی و اقتصادی باشد.