وزیر بهداشت و درمان

وزرایی که همراه رئیس جمهور به تبریز آمدند

وزرایی که همراه رئیس جمهور به تبریز آمدند

پنج وزیر به همراه رئیس جمهور وارد تبریز شدند.