وصرف گاز

گاز برخی مناطق در تبریز قطع می شود

گاز برخی مناطق در تبریز قطع می شود

گاز برخی مناطق در تبریز طی امروز دوشنبه قطع می شود.