ویروس ایران انگلیس معاون وزیر بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

جهش ویروس انگلیسی از چه زمانی آغاز شد؟

جهش ویروس انگلیسی از چه زمانی آغاز شد؟

در این فیلم توضیحاتی درمورد زمان رویت ویروس جهش یافته انگلیسی از زبان معاون وزیر بهداشت را مشاهده می‌کنید.