ویروس کرونا اسحاق جهانگیری واکسن کرونا

هیچ مقام دولتی زودتر به واکسن کرونا دسترسی نخواهد داشت

هیچ مقام دولتی زودتر به واکسن کرونا دسترسی نخواهد داشت

معاون اول رئیس جمهور از تدوین دستورالعملی خاص برای استفاده از واکسن توسط وزارت بهداشت خبر داد وگفت: هیچ مقام دولتی و خانواده مقامات دولتی خارج از این دستورالعمل به واکسن دسترسی پیدا نمی کند.