ویروس کرونا حوزه توانبخشی معلولین

معلولان را در روزهای کرونایی تنها نگذاریم

معلولان را در روزهای کرونایی تنها نگذاریم

افراد دارای معلولیت به عنوان قشری از جامعه ای که همگان در آن ساکن هستیم و زندگی می کنیم، می بایست از امتیازهای ویژه ای برخوردار باشند تا مباد فکر کنند که جامعه آنها را فراموش کرده است.