ویروس کرونا روز پرستار محمدرضا صالحیان

تقدیر از پرستاران بخش کرونایی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تقدیر از پرستاران بخش کرونایی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

همزمان با روز پرستار از پرستاران بخش کرونایی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تقدیر شد.