ویروس کرونا قاسم جان بابایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

بیماری کرونا خارج از توان نظام سلامت هر کشوری است

بیماری کرونا خارج از توان نظام سلامت هر کشوری است

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: بیماری کرونا خارج از توان نظام سلامت هر کشوری است.