ویروس کرونا محمد مخبر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واکسن کرونا

آزمایش انسانی واکسن ایرانی از هفته آینده/دولت واکسن کرونا واردکند

آزمایش انسانی واکسن ایرانی از هفته آینده/دولت واکسن کرونا واردکند

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) گفت: آزمایش انسانی واکسن کرونا تولید محققان ایرانی هنوز شروع نشده است و در اواسط هفته آینده این مرحله آغاز می شود.