ویروس کرونا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حقوق بین الملل

مخالفت با فروش اقلام بهداشتی در شرایط کنونی نقض حقی آشکار است

مخالفت با فروش اقلام بهداشتی در شرایط کنونی نقض حقی آشکار است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: مخالفت با فروش اقلام بهداشتی با اعمال تحریم، نقض یک حق مربوط به همه باشد و در این حالت وضعیت به وجود آمده نقض یک تعهد مربوط به همه خواهد بود.