پارلمان دوستی

امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران به نیجر وجود دارد
نیکزاد

امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران به نیجر وجود دارد

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به همکاری در حوزه اقتصادی و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران به نیجر گفت: همکاری دو کشور می‌تواند منجر به انجام کارهای بزرگی شود که تحقق آن نیازمند انعقاد چندین قرارداد است.