پانل دیواری

اختراع جوان تبریزی که در برابر زلزله مقاوم است
تولید پانل دیواری فوق سبک بتنی برای نخستین بار در دنیا

اختراع جوان تبریزی که در برابر زلزله مقاوم است

جوان تبریزی به فرمول تولید پانل دیواری فوق سبک بتنی برای نخستین بار در دنیا دست یافت.