پایانه مسافربری

بهره برداری از باشگاه ورزشی پایانه مرکزی

بهره برداری از باشگاه ورزشی پایانه مرکزی

باشگاه ورزشی پایانه مسافربری تبریز توسط پدر شهید والا مقام محمد رضا فخیمی افتتاح شد.