پایگاه دوم شکاری

تبریز، حافظ شمال‌غرب ایران
"تبریزمن" اهمیت پایگاه دوم شکاری تبریز را بررسی می‌کند؛

تبریز، حافظ شمال‌غرب ایران

پایگاه دوم شکاری تبریز، وظیفه پشتیبانی از نیروهای سطح، نبرد راهبردی در برابر هر نوع تهدید، واکنش سریع و دفاع از مرزهای هوایی منطقه شمال‌غرب کشور را برعهده دارد.