پدافندهوایی شمال‌غرب

پدافندهوایی آمادگی مقابله با انواع تهدیدات در هر شرایط زمانی و مکانی را دارد

پدافندهوایی آمادگی مقابله با انواع تهدیدات در هر شرایط زمانی و مکانی را دارد

فرمانده منطقه پدافندهوایی شمال‌غرب گفت: پدافندهوایی آمادگی مقابله با انواع تهدیدات در هر شرایط زمانی و مکانی را دارد

پدافندهوایی یک نیروی نوین و به روز است

پدافندهوایی یک نیروی نوین و به روز است

فرمانده منطقه پدافندهوایی شمال‌غرب گفت: پدافندهوایی به عنوان یک نیروی نوین و به روز در تقویت قدرت دفاعی کشور نقش موثری داشته است.