پرستار بررسی صلاحیت آموزش مهارتی مرکز سنجش آموزش پزشکی

نتایج آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران اعلام شد

نتایج آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران اعلام شد

نتایج آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران سال ۱۳۹۹ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.