پرونده حقوقی

ماجرای شکایت ۳ میلیون یورویی از فدراسیون فوتبال

ماجرای شکایت ۳ میلیون یورویی از فدراسیون فوتبال

جدیدترین پرونده حقوقی علیه فدراسیون فوتبال که با ادعای یک شرکت هلندی در دادگاه حکمیت ورزش برای دریافت غرامت ۳ میلیون یورویی همراه بود