پروژه عمرانی فعال کشور

جزئیات پیشرفت پروژه جهاد آبرسانی/ ۳۲۳۵ کیلومتر لوله‌گذاری جدید‌ در روستاها انجام شد

جزئیات پیشرفت پروژه جهاد آبرسانی/ ۳۲۳۵ کیلومتر لوله‌گذاری جدید‌ در روستاها انجام شد

با گذشت 8 ماه از آغاز تامین مالی پروژه جهاد آبرسانی به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی فعال کشور، پیشرفت بخش لوله‌گذاری به 3 هزار 235 کیلومتر رسیده است.