پروژه های شهر

اجرای ۴۰ پروژه کارساز با ارزشی بالغ بر ۳۹۰۰ میلیارد ریال
شهردار منطقه ۴ تبریز عنوان کرد:

اجرای ۴۰ پروژه کارساز با ارزشی بالغ بر ۳۹۰۰ میلیارد ریال

شهردار منطقه4 تبریز با اشاره به اینکه در 40 ماه گذشته، گام‌های طلایی در آبادانی و پیشرفت محدوده این مطنقه برداشته شده است، افزود: اجرای 40 پروژه ارزشمند با ارزش سرمایه‌گذاری 3900 میلیارد ریال، نقش تاثیرگذار در بهبود سیمای عمرانی و اجتماعی داشته ‌است.