پسماند شهرداری

تعهد به انجام امور سازمان، رمز اصلی موفقیت و اعتلای سازمانی

تعهد به انجام امور سازمان، رمز اصلی موفقیت و اعتلای سازمانی

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: تعهد به انجام امور سازمانی و دقت در آنها لازمه اصلی اعتلا و موفقیت یک سازمان است.