پناهگاه حیوانات شهری

سومین فراخوان شهرداری تبریز برای واگذاری مدیریت پناهاگاه حیوانات شهری منتشر شد

سومین فراخوان شهرداری تبریز برای واگذاری مدیریت پناهاگاه حیوانات شهری منتشر شد

شهرداری تبریز سومین فراخوان تفاهم نامه همکاری برای واگذاری مدیریت اجرایی داخل پناهگاه حیوانات شهری تبریز را منتشر کرد.