پوست

اگر منتظر تهران می‌ماندیم، پوست هیچوقت تولید نمی‌شد!
در حاشیه اکران عمومی فیلم سینمایی پوست مطرح شد؛

اگر منتظر تهران می‌ماندیم، پوست هیچوقت تولید نمی‌شد!

کارگردان فیلم سینمایی پوست گفت: پوست، جدای از تلاش بچه‌های تبریز نیست. اگر منتظر تهران می‌ماندیم، پوست هیچوقت تولید نمی‌شد.