پیر حسین کولیوند اورژانس کشور ویروس کرونا

چرخه انتقال ویروس کرونا را می شکنیم/جزئیات طرح شهید سلیمانی

چرخه انتقال ویروس کرونا را می شکنیم/جزئیات طرح شهید سلیمانی

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در طرح شهید سلیمانی با شناسایی زود هنگام و جداسازی افراد، چرخه انتقال کرونا شکسته خواهد شد.