پیش دبستانی

آموزش غیررایگان حق آذربایجان شرقی نیست!
"تبریزمن" تعلل در اجرای بخشنامه آموزش رایگان پیش دبستانی ها را پیگیری می کند؛

آموزش غیررایگان حق آذربایجان شرقی نیست!

تعدادی از اولیای نوآموزان می گویند بخشنامه آموزش رایگان دوره پیش دبستانی در اکثر استانهای کشور اجرا شده است اما در مراکز آموزشی آذربایجان شرقی انکار می گردد!