پیمانکاران

باید قرارداد پیمانکارانی که به وظایف خود عمل نمی کنند لغو شود
انتقاد اعضای شورا در قبال عدم ایمنی جان کارگران تنظیف؛

باید قرارداد پیمانکارانی که به وظایف خود عمل نمی کنند لغو شود

موضوع بررسی رسیدگی به جان باختن تعدادی از پاکبانان شهرداری تبریز از جمله بخش های جالب توجه جلسه امروز شورای شهر بود که علیرغم عدم طرح در دستورجلسه، با پیشنهاد فریدون بابایی اقدم مورد بررسی قرار گرفت.