پیمان عشقی انتقال خون اهدای خون

پایش ذخایر خون در استان ها/بهترین محل ذخیره خون سالم

پایش ذخایر خون در استان ها/بهترین محل ذخیره خون سالم

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، بر پایش و رصد ذخایر خون در استان ها تاکید کرد.