پیمان عشقی انتقال خون سازمان انتقال خون ایران

ماجرای پرونده‌های حقوقی و تحقیق و تفحص از سازمان انتقال خون

ماجرای پرونده‌های حقوقی و تحقیق و تفحص از سازمان انتقال خون

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، گفت: وقتی مدیریت سازمان را عهده دار شدم، پرونده های حقوقی زیادی در سازمان انتقال خون مفتوح بود.