چک سفید

شهریار و سرنوشتِ چکِ سفید امضا
حریرچی روایت می‌کند؛

شهریار و سرنوشتِ چکِ سفید امضا

شهریار در سفر آیت‌الله خامنه‌ای به تبریز از ایشان یک چک سفید امضا دریافت می‌کند. سرنوشت چک را معاون وزیر بهداشت روایت می‌کند.