کادر درمانی

مردم کاری نکنند که مجبور به افزایش تخت‌های بیمارستانی شویم
مدیر مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز:

مردم کاری نکنند که مجبور به افزایش تخت‌های بیمارستانی شویم

مدیر مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز گفت: از مردم خواهش می‌کنیم کاری نکنند که ما در بیمارستان‌ها مجبور به افزایش ظرفیت تخت‌ها شویم، چرا که با افزایش تعداد بیماران و تخت‌ها درگیری کادر درمان با بیماری و وظایف هم بیشتر خواهد شد و با بیشتر شدن تعداد ساعات کاری و شیفت‌ها، خستگی جسمی و روحی پزشکان و پرستاران نیز بیشتر و موجب تضعیف سیستم ایمنی آنها می‎شود.