کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف

کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات!

کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات!

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به کاهش صادرات به دلیل وجود قوانین سختگیرانه در کشور گفت: این عوامل باعث استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا کارت‌هایی که به نام خود صادرکنندگان نیست، شده است.