کارت ملی

همه افراد کارت ملی خود را دریافت کردند
وحیدی:

همه افراد کارت ملی خود را دریافت کردند

وزیر کشور گفت: کارت ملی حدود ۶ میلیون نفر در ابتدای دولت سیزدهم باقی مانده بود که برای همه آنها کارت صادر شده است.