کارشناسان اقتصادی

آذربایجان؛ ترجیح تبریز در حوزه اقتصاد
"تبریزمن" نهایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی با کشور آذربایجان را بررسی می کند؛

آذربایجان؛ ترجیح تبریز در حوزه اقتصاد

کارشناسان اقتصادی معتقدند آزادسای قره باغ فرصت بسیار خوبی است تا شرکت های توانمند آذربایجان شرقی از لحاظ اقتصادی، فنی و مهندسی به ایفای نقش بپردازند.