کارشناس

کارآفرینی، موتور رشد و توسعه کشور
کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد:

کارآفرینی، موتور رشد و توسعه کشور

یک کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: امروزه کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان‌ها و کشورها مطرح بوده و دولت‌ها باید برنامه‌هایی کاربردی برای رشد و توسعه کارآفرینی به ویژه در حوزه دانش بنیان داشته باشند.