کارگروه استانی

عزم کارگروه استانی مقابله با حوادث گاز در کاهش آمار مرگ خاموش

عزم کارگروه استانی مقابله با حوادث گاز در کاهش آمار مرگ خاموش

سخنگوی شرکت گاز استان آدربایجان شرقی گفت: کارگروه استانی مقابله با مسمومیت‌های ناشی از گازها، برای کاهش آمار حوادث و تلفات، کمر همّت بسته‌اند.