کاظم قانون

درگذشت داور فوتبال تبریز

درگذشت داور فوتبال تبریز

پیشکسوت داوری فوتبال تبریز درگذشت.