کامران نیکو سخن دیابت انسولین

حمایت از محصول ایرانی با کیفیت وظیفه همگانی است

حمایت از محصول ایرانی با کیفیت وظیفه همگانی است

مدیرعامل انجمن دیابت ایران در حاشیه اولین کنگره مجازی دیابت در ایران، بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت در حوزه سلامت، تاکید کرد.