کتابخانه مرکزی تبریز

نمایشگاه ۶ نقطه در کتابخانه مرکزی تبریز گشایش یافت

نمایشگاه ۶ نقطه در کتابخانه مرکزی تبریز گشایش یافت

به مناسبت روز جهانی «بریل» (الفبای نابینایان ) نمایشگاه یکروزه ۶ نقطه در کتابخانه مرکزی تبریز گشایش یافت.