کرونا روایت سازمان نظام پزشکی محمدرضا ظفرقندی

نخستین کتاب «کرونا روایت» رونمایی شد

نخستین کتاب «کرونا روایت» رونمایی شد

نخستین کتاب از مجموعه کتاب های کرونا روایت در مراسم روایت طبیبانه فتح رونمایی شد.