کشت و کشتار

چند پیشنهاد برای حفظ جان مسئولین از ویروس کرونا!
یادداشت/

چند پیشنهاد برای حفظ جان مسئولین از ویروس کرونا!

پیشنهاد می‌شود برای حفظ جان مسئولین که بزرگترین خادمین ملت هستند و زنده ماندن‌شان در اولویت قرار دارد موارد زیر در آذربایجان اجرا و در صورت موفق بودن درکل کشور ساری و جاری شود.