کشورهای غربی

دست رد کشورهای غربی به سینه پناهندگان
ناتوانی غرب در مواجهه با قانون پناهندگی؛

دست رد کشورهای غربی به سینه پناهندگان

قانون پناهندگی در کشور‌های غربی همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده است، ولی این چالش‌ها در سال‌های اخیر به دلیل تحولات سیاسی تشدید شده است.