کلسترول چربی آنتی بادی

آنتی بادی درمانی میزان کلسترول بد را ۵۰ درصد کاهش می دهد

آنتی بادی درمانی میزان کلسترول بد را ۵۰ درصد کاهش می دهد

نتایج یک آزمایش بالینی نشان می دهد که آنتی بادی میزان کلسترول بد LDL را در افراد دارای سابقه خانوادگی کلسترول بالا تا ۵۰ درصد کاهش می دهد.