کمیسیون اجتماعی مجلس

ضرورت احیاء قوانین و مشوقات مناطق آزاد / تصویب قانون ارزش افزوده مناطق آزاد را زمین گیر کرد
حسین حاتمی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس در منطقه آزاد ارس؛

ضرورت احیاء قوانین و مشوقات مناطق آزاد / تصویب قانون ارزش افزوده مناطق آزاد را زمین گیر کرد

حسین حاتمی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس در منطقه آزاد ارس گفت: متاسفانه با تمام تلاش‌های نمایندگان مناطق آزاد برای جلوگیری از قرارگیری این مناطق ذیل قانون ارزش افزوده، مجلس به الزام تحقق این قانون در مناطق آزاد رای داد و این مناطق با مشکلات بزرگ به‌وجود آمده زمین‌گیر شدند.‌