کنتور هوشمند

پنج هزار مشترک برق تبریز دارای کنتور هوشمند شدند

پنج هزار مشترک برق تبریز دارای کنتور هوشمند شدند

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز گفت: تاکنون پنج هزار مشترک برق تبریز به کنتور فرا سامانه هوشمند اندازه گیری انرژی، موسوم به «فها» مجهز شدند.