کندرو

جابجایی تیرهای برق واقع در مسیر گشایی باند کندرو جنوبی جاده تهران
شهردار منطقه پنج خبر داد:

جابجایی تیرهای برق واقع در مسیر گشایی باند کندرو جنوبی جاده تهران

شهردار منطقه پنج تبریز از جابجایی تیرهای برق واقع در مسیرگشایی باند کندرو جنوبی جاده تهران با مشارکت شرکت برق خبر داد. ‌