کنسرسیوم بانکی در تکمیل آزادراه مراغه – هشترود

کنسرسیوم بانکی در تکمیل آزادراه مراغه – هشترود مشارکت می‌کند

کنسرسیوم بانکی در تکمیل آزادراه مراغه – هشترود مشارکت می‌کند

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران گفت: کنسرسیومی متشکل از بانک‌های ملی، تجارت و رفاه به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان در تکمیل ۴۸ کیلومتر از طرح آزادراه مراغه - هشترود مشارکت می‌کند.