کود اوره

کشت پائیزه عامل افزایش و پایداری تولید در دیمزارهای کشور

کشت پائیزه عامل افزایش و پایداری تولید در دیمزارهای کشور

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: کشت پاییزه عامل افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در دیمزارهای کشور است.